Honda oto daklak T8
Nhân hòa
Nhà hàng Bạch Mã M01

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

07:56 | 30/09/2015

Đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (cán bộ, công chức cấp xã) là những người trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, ...

... chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn dân cư, giải quyết mọi nhu cầu của dân cư, bảo đảm sự phát triển kinh tế của địa phương, duy trì trật tự, an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn cấp xã.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở của tỉnh ngày càng được quan tâm. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh không ngừng được củng cố và hoàn thiện, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, số cán bộ trẻ tăng lên và cán bộ hưu trí đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý cấp xã đã giảm đi. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh hiện có 4.267 người (2.193 cán bộ và 2.074 công chức); trong đó, nữ chiếm 25,54%, dân tộc thiểu số chiếm 20,46%. Về trình độ học vấn: tiểu học 0,49%, trung học cơ sở 11,32%, trung học phổ thông 88,19%; về trình độ chuyên môn: đại học 18,05%, cao đẳng 8,04%, trung cấp 49,36%, sơ cấp 7,29%; về lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp 3,52%, trung cấp 46,82%, sơ cấp 19,71%. Qua khảo sát chất lượng ủy viên cấp cơ sở trong nhiệm kỳ 2015-2020, số lượng cấp ủy viên xã, phường, thị trấn là 2.686 người (giảm 109 người so với nhiệm kỳ trước). Về trình độ học vấn, số người học hết THPT chiếm 84,82%, trong khi nhiệm kỳ trước, tỷ lệ này là 80,93%; người có trình độ đại học, cao đẳng cũng cao hơn so với nhiệm kỳ trước, chiếm 26,12% (nhiệm kỳ trước là 22,43%); về lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp 7,20%, trung cấp 51,28%, sơ cấp 18,23% (nhiệm kỳ trước tỷ lệ tương ứng là 6,01%; 49,48% và 20,43%).

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar), địa phương có tỷ lệ cán bộ, công chức đạt chuẩn cao.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar), địa phương có tỷ lệ cán bộ, công chức đạt chuẩn cao.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong những năm qua đã được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao dần về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý Nhà nước; năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành cũng đã có sự biến chuyển tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết, luôn có ý thức phấn đấu trong công tác, học tập, rèn luyện và trưởng thành, tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng... Tuy nhiên, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cũng bộc lộ nhiều hạn chế như: chưa có sự quan tâm đúng mức của các cấp ủy đảng đến việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là cán bộ trẻ, dân tộc thiểu số, nữ; chưa tập trung quy hoạch bồi dưỡng, đào tạo đồng bộ đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn một cách có hệ thống; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở nhìn chung còn thấp so với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, còn 0,49% cán bộ công chức cấp xã mới có trình độ tiểu học, 3,14% cán bộ, công chức cấp xã chưa được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và 29,95% chưa được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị. Một số cán bộ chủ chốt của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết cấp ủy cấp trên vào cơ sở xã, phường, thị trấn còn yếu, việc phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở, nhất là những điểm nóng về an ninh chính trị và an ninh nông thôn có lúc còn lúng túng, bị động. Công tác kiểm tra, đánh giá, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở của các cấp ủy chính quyền các cấp chưa được thường xuyên, chưa có biện pháp hiệu quả để khắc phục những yếu kém; chính sách đãi ngộ, khen thưởng đối với cán bộ chưa thỏa đáng, chưa tạo động lực thu hút được đội ngũ cán bộ về cơ sở công tác.

Thiết nghĩ, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Đắk Lắk hiện nay, cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể về vị trí, vai trò và đặc điểm của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; khắc phục những việc làm không phù hợp, không đúng trong công tác cán bộ, công chức ở cơ sở. Xây dựng và hoàn thiện thực hiện quy chế làm việc, xác định rõ mối quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Bên cạnh đó, cần tiến hành đồng bộ việc khảo sát đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở một cách có hiệu quả; xây dựng tiêu chuẩn chức danh đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Chú trọng công tác đào, bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức căn bản về chuyên môn nghiệp vụ, về lý luận chính trị, nhất là trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước, quản lý đất đai, vấn đề dân tộc, tôn giáo… cho đội ngũ cán bộ này. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần hướng vào các trọng điểm: đào tạo, đào tạo lại có mục tiêu, có chất lượng, khuyến khích các hình thức tự học, tự đào tạo để thường xuyên nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Việc đào tạo phải đa dạng hóa về phương thức và loại hình, phù hợp với trình độ và khả năng tiếp thu kiến thức của cán bộ; phải gắn với việc đào tạo lý luận với thực hành, giúp cho cán bộ, công chức nâng cao được năng lực thực tiễn. Đối các xã có đồng bào dân tộc thiểu số, thì cán bộ người Kinh cần phải biết tiếng đồng bào dân tộc bản địa, am hiểu phong tục tập quán, đồng bào dân tộc...

Một giải pháp quan trọng nữa là cần sớm ban hành chính sách ưu đãi, thu hút nguồn cán bộ, công chức có chất lượng, tập trung vào các sinh viên tốt nghiệp các trường đại học công lập, hệ chính quy, loại khá giỏi và học viên tốt nghiệp cao học về làm việc tại địa phương; có chính sách phù hợp để khuyến khích học viên về cơ sở công tác, nâng cao năng lực thực tiễn, xem đây là nguồn cán bộ, công chức dự nguồn quy hoạch, bổ sung cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp trong tỉnh. Mặt khác, cần đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị ở xã, phường, thị trấn. Giải quyết hợp lý chính sách đối với cán bộ có nhiều năm công tác ở vùng sâu, vùng xa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, duy trì chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ hằng năm; có chính sách hỗ trợ để cán bộ, công chức cơ sở phát triển kinh tế gia đình, giúp họ an tâm công tác…

Nguyễn Phú Lập

  Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

  C11
  Dịch vụ vệ sinh Việt Anh

  BÌNH LUẬN

   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ